વિનોદ વિહાર

ગુજરાતી ગદ્ય-પદ્ય સર્જનની આનંદ યાત્રા

Daily Archives: જાન્યુઆરી 3, 2012

2011 in review-Wodpress Report for વિનોદ વિહાર(Sept-Dec 2011 )

મારો ગુજરાતી બ્લોગ વિનોદ  વિહાર , સપ્ટેમ્બર ૧,૨૦૧૧ના રોજ શરુ કરવામાં આવેલો.  

એટલે વર્ડપ્રેસનો નીચેનો ૨૦૧૧ વર્ષ માટેનો જે રીપોર્ટ છે એ ફક્ત સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૧ થી  ડીસેમ્બર ૨૦૧૧ એટલે કે ચાર મહિના માટેનો રીપોર્ટ સમજવાનો છે.  

આ રીપોર્ટ વાંચીને વાચકોને પોતાનો અભિપ્રાય  જણાવવા અને મારા બ્લોગ અંગે પોતાના 

કોઈ સૂચન હોય તો જણાવવા વિનંતી છે.

વિનોદ વિહાર બ્લોગને આપેલ સહકાર બદલ એના વાચકોનો આભાર માનું છું. 

HAPPY NEW YEAR TO YOU !

Enjoy the beautiful you-tube video in the start  of the New Year 2012,on this link.

I thank wordpress for preparing such a nice Report for my Blog .

વિનોદ આર.પટેલ   

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2011 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

A San Francisco cable car holds 60 people. This blog was viewed about 1,300 times in 2011. If it were a cable car, it would take about 22 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.