વિનોદ વિહાર

ગુજરાતી ગદ્ય-પદ્ય સર્જનની આનંદ યાત્રા

Daily Archives: ફેબ્રુવારી 25, 2013

( 192 ) જીવનમાં ઉપયોગી થાય એવાં પ્રેરક અંગ્રેજી સુવાક્યો — Wonderful Quotes.

Live a life that maatters

દરરોજ ઈ-મેલમાં નેટ મિત્રો તરફથી ઘણી સુંદર માહિતી, વાર્તા ,પ્રેરક લેખો,

કાવ્યો ,કલા ચિત્રો ,વિડીયો ,પ્રેરક સુવાક્યો વી. મળ્યા કરે છે .

એમાંથી કેટલાંક એટલાં સુંદર હોય છે કે વાંચતા જ ગમી જાય અને અન્ય મિત્રોમાં

ફોરવર્ડ કરવાનું મન  થાય .

આવી એક ઈ-મેલ Mr.SIVA RMH TRICHY  તરફથી પ્રાપ્ત થઇ જેમાં એમણે

અંગ્રેજીમાં કેટલાંક ચૂંટેલાં સુંદર મનને ગમી જાય એવાં સુવાક્યો મોકલ્યાં છે .

આ બધાં જ સુવાક્યો ઘણાં જ પ્રેરક છે જે આપણી જિંદગીને સારી રીતે જીવવા માટે

કામ લાગે એવાં હોઈ વિનોદ વિહારના વાચકોને ગમતાનો કરીએ ગુલાલ એ ન્યાયે 

નેટ મિત્રના આભાર સાથે આજની આ પોસ્ટમાં મુક્યા છે .આશા છે આપને પણ એ

વાંચવા અને વિચારવાં  ગમશે .

 

વિનોદ પટેલ  

_____________________________________________________________

Life’s teachings… really beautiful and a must read for all of us

 

TAKE TIME AND READ-THINK-THEN READ AGAIN.

 

Wonderful Quotes.

__________________________

NEVER share your secrets with ANYONE This can be self-destructive.

NEVER tell your problems to ANYONE

20% don’t care, and 80% are glad that you have them !!

Life is similar to Boxing game…

Defeat is NOT declared when you fall down;

It is declared when you refuse to Get Up!

Sometimes WRONG persons teach RIGHT LESSONS

Everything is valuable only at 2 times:

1. Before getting it; and

2. After losing it!!!

Two things bring happiness success in life:

1. The way you MANAGE when you have nothing, and

2. The way you BEHAVE when you have everything!

 

Two places are MOST VALUABLE in the world:

1. The NICEST place is to be in someone’s Thoughts, and

2. The SAFEST place is to be in someone’s Prayers.

One of the greatest victories you can gain over someone is to beat

him at politeness.

Keep your face to the Sun, And you will not see the shadow!

A Deaf child says: For all of you, I am deaf; But for me,

all of you are dumb

Moral: Life differs in each perspective.

Live the way you want to.

Attitude at its best: My BACK is not a VOICE MAIL…

Kindly say it to my FACE.

Ego is the only requirement to destroy any relationship.

Be a bigger person; skip the E, and let it go…!

One good thing about Egoists: They don’t talk about other people!

Do you know why God didn’t give us the gift to read others minds?

So that, We could have the chance to TRUST,

And privilege to be TRUSTED!

As long as we don’t forgive people who have hurt us,

They occupy a RENT-FREE SPACE IN OUR MIND

We have solutions to all the problems, When they are not ours !!!

I asked God: If everything is already written in Destiny,

then WHY should I pray? God smiled and said:

I have also written- CONDITIONS APPLY!!!

Empty pockets teach millions of things in life

But full pockets spoil us in million ways!!!

Getting angry is punishing yourself for the mistakes of others!

Trust is like a STICKER. Once it is removed, it may stick again,

But NOT as strong as it holds when you first applied it..!

Always take care of relations.

Everything about the future is uncertain, But one thing is sure:

God has already arranged all our tomorrows

We just have to TRUST HIM

TODAY !!!

NEVER win people with Arguments, rather defeat with your Smile!

Because people who always wish to Argue with you,

cannot bear your Silence !!!

The search for happiness is one of the main source of unhappiness.

Diplomacy is an art of telling people to go to hell in such a way that

they tend to ask you for directions..!!!

If a drop of water falls on a Lake, its identity is lost;

If it falls on Lotus leaf, it shines like a Pearl.

Drop is the same; but the company matters.

Our HOPES should be like Hair Nails. No matter how many times

they get cut, But they never stop growing.

If you walk the way guided by humans, you will find hopeless end;

if you walk the  way guided by God, you will find endless hope.

Memories are always special Sometimes we laugh by remembering

the days we cried; And we cry by remembering the days we

laughed!!! That’s Life!

Sea is common for all Some take pearls, Some take fishes, Some

come out just with just wet legs! World is common to all;

what we get, is whet we try for!

Life is very complicated When you have standards, people call it

ATTITUDE; When you are simple, people try to CHEAT you;

When you cheat others, people call you SMART!

To smile without condition, To walk without intention,

To give without reason, To care without expectation,

Are the beauties of any

Relation!

All communication problems are because We don’t listen to

understand; We listen to reply!!!

‘There are many languages on earth, Smile speaks them all.

Keep Smiling…

 

 

 

SMILE ..does not mean

What will matter