વિનોદ વિહાર

ગુજરાતી ગદ્ય-પદ્ય સર્જનની આનંદ યાત્રા

Daily Archives: ઓક્ટોબર 16, 2014

( 555 ) આજનો વિડીયો …. એક અનોખો કલાકાર …. હાથીનું ચિત્ર દોરતો હાથી !

એક અનોખો ગજ કલાકાર …. હાથીનું ચિત્ર દોરતો હાથી !

કોઈ એમ કહે કે  એક હાથી કલર અને બ્રશથી  બોર્ડ ઉપર કાગળમાં એનું જ ચિત્ર દોરે છે તો 

તમે જરૂર ના માનો .ટાઢા પહોરનાં ગપ્પાં જેવું જ લાગે !

પરંતુ તમે નીચેના વિડીયોમાં ખરેખર એક હાથી ને એમ કરતાં જોશો તો તમારે જરૂર માનવું જ 

પડશે કે ના વાત તો સાચી છે  .

એક મનુષ્ય કલાકારની માફક જ ચિત્ર દોરતો આ હાથી એના કામમાં કેટલો મગ્ન થઇ જાય છે, બે ઘડી

વિચાર પણ કરે છે અને ખુબ જ શાંતિથી એનો બ્રશ કાગળ ઉપર એક કલાકારની અદાથી ફેરવે છે એ

જોઇને અચંબામાં પડી જવાય છે .

આ અનોખા અને અજુબા કલાકારને ચિત્ર  બનાવતાં જોઈ લાગે છે કે જાડી ચામડીના હાથીમાં પણ

ભગવાને કેવી સૂઝ અને બુદ્ધિ મૂકી છે. !

અંગ્રેજીમાં એમ કહેવાય છે કે Practice makes a man perfect . 

આ કલાકાર હાથીને જોઇને એ કહેવતમાં સુધારો કરવો પડે કે 

Practice makes a man and an  animal perfect .

જો ખંતથી સતત મહેનત કરીએ તો શું સિદ્ધ કરી શકાય છે એ આ ગજ કલાકાર આ વિડીયો

દ્વારા આપણે સૌ મનુષ્યોને શીખવે છે . 

અગાઉની એક પોસ્ટમાં આધુનિક યુગના ગણપતિ વિશેનું ચિત્ર કાવ્ય તમે વાંચ્યું હશે . ગણપતિ 

બુદ્ધિના દેવ તરીકે ઓળખાય છે એ આ વિડીયો પુરવાર કરે છે .

Elephant Painting An Elephant-Simlpy Amazing