વિનોદ વિહાર

ગુજરાતી ગદ્ય-પદ્ય સર્જનની આનંદ યાત્રા

Daily Archives: ઓક્ટોબર 10, 2015

( 792 ) Who is Rich….. Who is Poor ?

Courtesy -Mr.Yogesh Kanakia -From his e-mail