વિનોદ વિહાર

ગુજરાતી ગદ્ય પદ્ય સર્જનની આનંદ યાત્રા

( 927 ) બીજા આંતર રાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી ….

Yoga Day -Pic

૨૧મી જુન ૨૦૧૬ નો દિવસ એટલે બીજો આંતર રાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ .આ દિવસની ઉજવણી ભારતમાં જ નહી પણ વિશ્વના ઘણા દેશોમાં ઉત્સાહ પૂર્વક થઇ રહી છે.

One response to “( 927 ) બીજા આંતર રાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણી ….

  1. pragnaju June 21, 2016 at 3:02 PM

    યોગ દિન રોજ ઉજવવાની પ્રેરણા

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: