વિનોદ વિહાર

ગુજરાતી ગદ્ય-પદ્ય સર્જનની આનંદ યાત્રા

Tag Archives: આરોગ્ય

( 806 ) કબજિયાતથી કેન્સર સુધીનાે ઈલાજ કુદરતી ઉપચારથી…શ્રી મુકેશ પટેલ

સુરતવાસી સહૃદયી મિત્ર અને સંડે-ઈ-મહેફિલ બ્લોગના બ્લોગર શ્રી ઉત્તમભાઈ ગજ્જર અવાર નવાર ઈ-મેલમાં એમને ગમેલો કોઈ લેખ મને વાંચવા માટે મોકલી આપે છે.

આજની ઈ-મેલમાં એમણે શ્રી મુકેશ પટેલનો કુદરતી ઉપચાર વિશેનો લેખ મને મોકલ્યો જે આરોગ્ય જાળવવા માટે ખુબ ઉપયોગી હોઈ એમના આભાર સાથે આજની પોસ્ટમાં વિ.વિ.ના વાચકો માટે રજુ કર્યો છે.

નવા વરસે આ લેખ આપને એક પ્રેરક વાચન પૂરું પાડશે એવી આશા છે.

–વિનોદ પટેલ   

કબજિયાતથી કેન્સર સુધીનાે ઈલાજ કુદરતી ઉપચારથી…શ્રી મુકેશ પટેલ (આકાશવાણી પરનો કાર્યક્રમ )

NATUROPATHY

મિત્રાે,

અગ્નિ, પૃથ્વી, જળ, વાયુ અને આકાશ એ પાંચ તત્વાેમાંથી આપણું શરીર બન્યું છે અને એ પાંચ તત્વાેની મદદથી દરરાેજ કઈ રીતે સાજા રહી શકાય એ પદ્ધતિનું બીજું નામ નેચરાેપથી કે કુદરતી સારવાર. અગ્નિ-તત્વ એટલે સૂર્ય. આપણે દરરાેજ 30થી 60 મિનિટ માટે સવારનાં કૂમળાં તડકામાં રહીએ એટલે આપણને વિટામિન ડી-3 મળે છે. આ વિટામિનથી આપણાં હાડકાં પણ સારા રહે છે અને વિટામિન બી-12નું લેવલ પણ જળવાઈ રહે છે. તડકાે આપણને ડિપ્રેશનથી બચાવે છે. ચામડીની તકલીફ હાેય ત્યારે તડકાે લેવાથી ચામડી સુધરે છે.

ડિપ્રેશનનાં દર્દીઆે કાંઈ જ ન કરે પરંતુ જાે ઘરની બહાર, ખુલ્લામાં બેસે તાેય એમનું ડિપ્રેશન ઘટવા લાગે છે. ખુલ્લા વાતાવરણમાં, રૂમની બહાર રહેવાથી સૂર્ય સિવાયના બધા ગ્રહાે, તારાઆેની શક્તિનાે(એનર્જિ)નાે લાભ આપણને મળે છે.

હવા એ આપણાં સાૈનાે મુખ્ય આહાર છે. દરેક મિનિટે આપણે સાત લિટર જેટલી હવા લઈ શકીએ છીએ. ઊંડા શ્વાસથી આપણું શરીર અને મન સ્વસ્થ રહે છે. ચાલતા ચાલતા પણ ઊંડા શ્વાસ લઈ શકાય છે. શ્વાસ જેટલાે ઊંડાે લેવાશે એટલાે જ વિચાર પણ ઊંડાણવાળાે બનશે.

પાણી એ આપણી જરૂરિયાત છે. દરરાેજ 3થી 4.5 લિટર જેટલું પાણી આપણાં શરીરને જાેઈએ છે. પરંતુ શારીરિક શ્રમ આેછાે હાેય, ખાસ પરસેવાે ન થતાે હાેય અને જાે 6થી 7 લિટર પાણી દરરાેજ પીવાય તાે કિડનીને નુકસાન થઈ શકે છે. માટે, મગજથી કામ કરવાનું હાેય તાે વધું પાણી ન પીવું જાેઈએ.પથરી(સ્ટાેન)ની તકલીફમાં સમયસર ભાેજનની જરૂર છે. વધુ પાણી પીવાથી પથરી બનતી નહીં અટકે પણ જાે સમયસર ભાેજન લેવાનું રખાશે તાે પથરી બનતી અટકશે.

અવકાશ તત્વ એટલે અઠવાડિયે એક દિવસ બે-ચાર કલાક માટે આપણે માૈન રાખીએ, એકાંતનાે, વાંચનનાે લાભ લઈએ. આપણાં રાેજિંદા કામ સિવાય કાંઈક કરીએ એટલે આપણે અવકાશ તત્વની નજીક હાેઈએ છીએ. સવારનાે તડકાે, આંખાે સામેનું ખુલ્લું આકાશ, આપણાં જ ઘરનાં બગીચામાં રહેલાં છાેડ-વૃક્ષાે સાથેનાે માૈન સંવાદ, પક્ષીઆેનું ગાન, જંગલમાં રહેલી ઘડિયાળ વિના ચાલતી સૃષ્ટિની સાથે રહીએ અને અવકાશને માણીએ-જાણીએ. ધ્યાન, ઉપવાસ, હળવાશ, ચાલવાનાે વ્યાયામ એ અવકાશ તત્વનાે જ હિસ્સાે છે.

પૃથ્વી તત્વ એટલે નીચે બેસવું, જમીનનાં સંપર્કમાં વધારે અને વધારે રહેવું. ખુલ્લાં પગે જમીન પર ચાલવાથી શરીરની અનેક બીમારીઆેમાંથી મુક્તિ મેળવી શકાય છે. અમારા નિહાર આરાેગ્ય મંદિરમાં કે અન્ય કુદરતી ઉપચાર સેન્ટર કે હાેસ્પિટલમાં પેટ ઉપર, આંખાે ઉપર અને આખા શરીરે માટીની પટ્ટી, લેપ લગાવીને અનેક બીમારીઆેની સારવાર કરાય છે. માટીમાં રહેલું પૃથ્વી તત્વ આપણાં શરીરની ગરમી ઘટાડે છે, ઠંડક આપે છે, દવાઆેની આડઅસર ઘટાડે છે.

આપણને જે દિવ્ય અને ભવ્ય શરીર મળ્યું છે એની જાળવણી પ્રથમ કરવાની છે. માેંઘી કારની સર્વિસ માટે દર વર્ષે કેટલાંક લાખ અાપી શકાય, ઘરની અંદર ઈન્ટીરિયર ડિઝાઈન માટે લાખાે રૂપિયા ખર્ચી શકાય પરંતુ અબજાે રૂપિયા ખર્ચતાં પણ ન મળે એવા અદભુત શરીરની જાળવણી માટે, એને સાજું કરવા માટે કાેઈની સારવાર લેવાની થાય ત્યારે એક એક રૂપિયાનાે હિસાબ ગણાય..!

મિત્રાે,કુદરતી સારવાર(નેચરાેપથી) એક એવી પદ્ધતિ છે જેમાં એકસાથે દર્દીનાં અનેક રાેગાેનાે ઈલાજ  એક જ ડાેકટર કરે છે. અન્ય થેરાપીમાં દરેક તકલીફ માટે અલગ અલગ ડાેક્ટર પાસે જવું પડે છે.

કેન્સરનાં કેટલાંક એવા દર્દીઆે છે જે અમારી કુદરતી સારવાર પછી સારી રીતે જીવે છે. એમનું કેન્સર મટી ગયું છે. કેન્સરનાં દર્દી ઈચ્છે તાે અમારી સારવાર કરાવવા માટે સીધાં પણ આવી શકે છે. જાે એમ ન કરવું હાેય તાે પહેલાં કિમાેથેરાપી-રેડિએશન લઈને પછી આવી શકે છે.

કેન્સર સિવાય ડાયાબિટીસ, સ્થૂળતા(obesity), વા(arthritis), ઢીંચણની તકલીફ, કમર-દર્દ, ગરદનની તકલીફ, બી.પી, કાેલેસ્ટ્રાેલ, ડિપ્રેશન, હૃદયરાેગ, વ્યંધત્વ(બાળક ન હાેવું), ચામડીની તકલીફ, નાના બાળકાેની બીમારી વગેરે અનેક તકલીફાેની સારવાર કુદરતી ઉપચારથી શક્ય બને છે.

(ફાેનઃ 079-65530052,65126556,27522086)

નેચરાેપથી એટલે કુદરતનાં આેપરેશન ટેબલ ઉપર અગ્નિ, પૃથ્વી, જળ, વાયુ અને આકાશ એ પાંચ તત્વાેની મદદથી દર્દીની સારવાર. આપણને સાૈને જન્મ સમયે સરખાં જ શ્વાસ મળે છે. એક મિનિટનાં 16 શ્વાસ, એક કલાકનાં 960 શ્વાસ, 24 કલાકના  આશરે 23000 શ્વાસ,… આ રીતે 100 વર્ષનાં જેટલાં શ્વાસ થાય એટલાં શ્વાસ આપણને જન્મ વખતે મળે છે.

જાે આપણે વ્યાયામ ન કરીએ, કબજિયાતનાે ભાેગ બનીએ, બી.પી. કે ડાયાબિટીસનાે ભાેગ બનીએ, ટેન્શનમાં આવી જઈએ, રાત્રે સારી રીતે ન ઊંઘીએ તાે આપણાં શ્વાસ વધારે વપરાય છે, ધબકારા વધી જાય છે. આપણે ખાેટું કામ કરીએ, કાેઈનું પડાવી લઈએ, કાેઈને અન્યાય કરીએ એટલે શ્વાસ વધું વપરાય છે. જેવાે શ્વાસનાે ખજાનાે પૂરાે થયાે કે તરત આ દુનિયા છાેડવી પડશે.

માટે જ, ઊંડા શ્વાસ લેવાના રાખીએ, ઊંડા ધ્યાનની પ્રેક્ટિસ રાખીએ, આપણને જે મળ્યું છે એ જ પ્રભુ વાપરવા દે એવી પ્રાર્થના પ્રભુને રાેજ કરીએ, અન્યના હિતનાે સતત વિચાર કરીએ, વ્યાયામ કરીએ, નિયમિત ઉપવાસ કરીએ એટલે આપણને મળેલાં શ્વાસ સારી રીતે, શાંતિથી વાપરી શકીશું.

પ્રભુ આપને સત્કર્મ કરવાની, વ્યાયામ કરવાની શક્તિ આપે, ધ્યાન કરવાની શક્તિ આપે એવી પ્રાર્થના સહ,

મુકેશ પટેલ(મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી)

નિહાર ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ, અમદાવાદ.

સાભાર .સૌજન્ય-  શ્રી મુકેશ પટેલ 

Source- http://www.anupan.in/blog/

સાથે સાથે શ્રી મુકેશ પટેલના આ ચાર લેખો પણ વાંચવાનું  ના ચૂકશો .

                ૧. તહેવારાેમાં ડુપ્લીકેટ માવાની મીઠાઈ ખાવાથી કેન્સર પણ થઈ શકે                 છે…

 

( 626) 2015નું વર્ષ રોગ વિનાનું રહે તે માટે શરૂ કરો, આ 25 કામ!…..

ક્રિસમસ-નવા વર્ષના દિવસો દરમ્યાન ઈન્ટરનેટ પર વિહાર કરતાં દિવ્ય ભાસ્કર.કોમ ની વેબ સાઈટ ઉપર એક લેખ “2015નું વર્ષ રોગ વિનાનું રહે તે માટે 25 ડિસેમ્બરથી શરૂ કરો, આ 25 કામ!” વાંચવામાં આવ્યો.

એક કહેવાય છે કે પહેલું સુખ એ જાતે નર્યા , એટલે કે પોતાની જાત જો રોગ વિનાની નહીં હોય તો કોઈ પણ પ્રકારનું સુખ માણસ ભોગવી નથી શકતો .

નવા વર્ષની શરૂઆતને  થોડા દિવસ જ થયા છે ત્યારે નવા વર્ષમાં વાચકોને આ લેખ એમના સ્વાસ્થ્ય માટે ઉપયોગી બનશે એ હેતુથી એને આજની પોસ્ટમાં દિવ્ય ભાસ્કરના સૌજન્યથી પ્રસ્તુત કર્યો છે.

આશા છે કે નવા વર્ષના માહોલમાં એક સંકલ્પ લેવા જેવો આ લેખ વાચકોને ગમશે અને ઉપયોગી બનશે.

વિનોદ પટેલ 

=============================

2015નું વર્ષ રોગ વિનાનું રહે તે માટે શરૂ કરો, આ 25 કામ!

25 things to do on christmas

આમ તો જીવનમાં અનેક પ્રકારની સમસ્યાઓ તો ચાલતી જ રહે છે અને એમાંય આજના સમયમાં સૌથી વધુ લોકો તણાવનો શિકાર બની રહ્યા છે પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આવી જ કેટલીક સમસ્યાઓનો અંત લાવવા માટેનો ઉત્તમ દિવસ છે ક્રિસમસ. આ ક્રિસમસે તમે તમારી તમામ ખરાબ આદતો અને પરેશાનીઓને ત્યજીએ એક નવી લાઈફની શરૂઆત કરી શકો છો. નવા વર્ષમાં બધી જ ખોટી આદતોને દૂર કરવા માટે આ સ્પેશિયલ ડેના દિવસે શું કરવું એ આજે અમે તમને જણાવીશું.

1-આ વર્ષે જે પ્રકારની પરેશાનીઓ સૌથી વધારે છે તેને સૌથી પહેલાં તમારાથી દૂર કરવી. તેના માટે તમારા વિચારો સકારાત્મક રાખો. સાથે જ કેટલીક એવી એક્સરસાઈઝ કરવી જેનાથી ફિઝિકલ ફિટનેસની સાથે મગજ પણ મજબૂત બની શકે. આ એક ઉપાય પહેલાં અપનાવો. સવારે ઉઠીને જીભને દાંતની પાછળ રાખીને મોથી શ્વાસ લો. ત્યારબાદ નાકથી શ્વાસને બહાર કાઢો. આ પ્રક્રિયા 10 વાર કરો. પોતાને રિલેક્સ મૂડમાં રાખો. એક વાતનું હમેશા ધ્યાન રાખો કે જીવનમાં ઉતાર-ચઢાવ તો ચાલતા રહેશો, તેના માટે તમારા મગજને વધુ ભાર ન આપો નહિતર સ્વાસ્થ્યને બાનિ થશે.

2-ચ્હામાં એલિથિનિએન હોય છે જે આપણા મગજને શાંત રાખવામાં મદદ કરે છે. જેથી જ્યારે પણ તમને લાગે કે ટેન્શન વધી રહ્યું છે ત્યારે એક કપ ચ્હાનો પી લેવો.

3-તમે જે તેલ લગાવો છો તેને ગરમ કરીને માથા પર હળવેથી માલિશ કરો. નવા દિવસ અને નવી લાઈફની શરૂઆત કરવા માટે સૌથી પહેલાં મગજને દુરસ્ત રાખવું જરૂરી છે જેથી માથામાં તેલ માલિશ તમને ફાયદો કરશે.

4-આત્મવિશ્વાસને મજબૂત બનાવી શાંત રહેવા માટે પોતાને હિપ્નોટાઈઝ કરવું. હિપ્નોટાઈઝમાં વસ્તુઓને કેટલીકવાર ફરીવાર કરવાની હોય છે. એવું હિપ્નોથેરાપિસ્ટ મેરિસા પીરનું માનવું છે. પોતાની જાતને હિપ્નોટાઈઝ કરો અને પોતાની જાત સાથે સારી-ખરાબ વસ્તુઓ વિશે વાત કરો.

5-સૌથી પહેલાં પોતાની જાતને ઓળખો અને જ્યારે પણ તમને લાગે ત્યારે ખુદથી વાત કરો. પોતાનાથી વાત કરવાથી ખબર પડી જાય છે કે તમે સારું કરી રહ્યા છો કે ખોટું. કારણ કે જેટલું તમે પોતાની જાત વિશે જાણો છો અને સમજો છો એટલું કોઈ જાણી શકે નહીં.

6-એક ઓસ્ટ્રેલિયન રિસર્ચ પ્રમાણે નાંરગીને સૂંઘવાથી અનેક સમસ્યાઓ દૂર થઈ જાય છે ખાસ કરીને દાંતના દર્દીઓ પર આ રિસર્ચ કરવામાં આવ્યો હતો.

7-તમારી ખુશી અને તહેવારોને તમારા મિત્રો સાથે મનાવો. બધાને પ્રેમથી શુભચ્છા પાઠવો અને પાર્ટી માટે તમારા વ્યસ્ત દિવસમાંથી સમય કાઢો. વિતતા વર્ષમાં મન મૂકીને જશ્ન મનાવો અને એક નવી અને સકારાત્મક લાઈફની શરૂઆત કરવી.

8- હર્બલ વસ્તુઓનું સેવન કરવું. એક રિસર્ચ પ્રમાણે હર્બલ વસ્તુઓ એન્ગઝાઈટીને ખતમ કરવાની સાથે સાથે અલર્ટનેસ પણ વધારે છે. જેથી આ નવા વર્ષની શરૂઆતથી જ હર્બલ વસ્તુઓનું સેવન કરવાનું શરૂ કરી દેવું.

9-બજારમાં આવેલી નવી-નવી વસ્તુઓ ખરીદવી અને એકવાર તો તેનો અનુભવ કરવો જેથી તમને ખબર પડે કે આ વસ્તુઓની કેવી અસર પડે છે. એક ડોક્ટર મુજબ નવી વસ્તુઓને યાદ રાખવા માટે સૌથી સારો રસ્તો છે કે તમે એ વસ્તુઓ પોતે ખરીદો અને તેનો ઉપયોગ કરો.

10-નવા મ્યૂઝિકને આઈપેડમાં સામેલ કરો, કારણ કે સ્ટ્રેસ અને ટેન્શનને દૂર કરવા માટેનો આ એક બેસ્ટ ઉપાય છે.

11-શરીરને એનર્જેટિક અને ચુસ્ત રાખવા માટે રોજ સવારે નાસ્તામાં દળિયા ખાવા. એકવાર ક્રિસમસ પર આ નિયમ બનાવી લો કે હવે તમે આ વાતનું ધ્યાન રાખશો અને સવારે હેલ્ધી નાસ્તાનું જ સેવન કરશો.

12-શોપિંગ કરતી વખતે પાર્કિંગ કરવામાં ધ્યાન રાખવું. કારણ કે કંઈપણ ખરીદતી વખતે યોગ્ય જગ્યાએ પાર્કિંગ કરવું અત્યંત જરૂરી છે. જેથી હમેશા ગાડી યોગ્ય જગ્યાએ પાર્ક કરવી. શોપિંગ જલ્દી કરવી અને ભીડવાળી જગ્યાએ ન જવો કારણે કે તેનાથી મગજ થાકી જાય છે.

13- આ નવા વર્ષે કોશિશ કરવી કે જે મિત્રોના સંપર્કમાં તમે નથી તેમનાથી મળવું. કારણ કે ખુશ રહેવા માટે જીવનમાં મિત્રો હોવા અત્યંત જરૂરી છે. આ વાતને તમે પોતે પણ અનુભવી શકો છો કે લાઈફમાં મિત્રો કેટલા જરૂરી છે.

25 things

14-વર્કઆઉટ કરવું ચૂકવું નહીં. દિવસમાં 10 મિનિટ માટે પણ વોક, સાઈકિલિંગ અને સ્વિમિંગ જેવી કસરત અવશ્ય કરવી. આનાથી તમારું સ્ટ્રેસ દૂર થશે.

15-જીવનની સૌથી મોટી સમસ્યા છે જે દર વખતે તમારા જીવન સાથે જોડાયેલું હોય છે. સ્ટ્રેસથી આપણે દૂર ભાગી શકતા નથી પરંતુ તેને ઓછું કરવા કે કેટલાક સમય માટે તેનાથી દૂર રહેવા માટે કસરત કે એક્યૂપ્રેશર ટ્રિટમેન્ટનો ઉપયોગ પણ કરી શકાય છે.

16-સમસ્યાઓ પર વધુ ધ્યાન આપવું નહીં. તમને ભલેને કોઈપણ વાત ખૂંચતી હોય પરંતુ તેની તરફ ધ્યાન જ ન આપવું. એક વાતને હમેશા મગજમાં રાખો કે જે થાય છે તે સારા માટે જ થાય છે. જેથી આ ક્રિસમસે નક્કી કરી લો કે હવે તમે સમસ્યા પ્રત્યે ધ્યાન આપશો નહીં.

17- તમારા રૂમ કે ગાર્ડનમાં જ્યારે પણ તમને સમય મળે ત્યારે વોક કરો, દિવસમાં ઓછામાં ઓછી 10 મિનિટની વોક એકદમ સ્ટ્રેસ ફ્રિ હોવી જોઈએ. આનાથી તમારું મગજ તાજગીસભર અને હેલ્ધી રહેશે. ડોક્ટર્સ પણ દર્દીઓને વોક કરવાની સલાહ આપે છે.

18-પ્રોટીન અને વિટામિનવાળા ફુડ ખાવા જોઈએ. આ સિવાય ઘરનું ભોજન સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક હોય છે. તમે જે કંઈપણ ખાઓ તે પ્રોટીન, વિટામિન અને પોષક તત્વોથી ભરપૂર હોય એવું આ નવા વર્ષે નિયમ બનાવો. સાથે જ જંક ફુડ અને ફાસ્ટ ફુડનું સેવન ઓછું કરી દો.

19- જ્યારે પણ તમે કોઈને મળો મન ખુશ રાખીને મળવું અને સામાવાળા વ્યક્તિને પણ એહસાસ કરાવવો કે તે વ્યક્તિ તમારા માટે કેટલું મહત્વનું અને સન્માનપાત્ર છે. અન્યો સાથે વાત કરતી વખતે તેમની આંખોમાં જુઓ અને ચહેરા પર સ્માઈલ રાખવી.

20- શિયાળો તો આવી જ ગયો છે અને તેની સાથે ક્રિસમસનું પર્વ. એવામાં મૂડ અને હેલ્થને ફિટ રાખવા માટે નટ્સ ખાઓ. નટ્સ સ્વાસ્થ્ય માટે અત્યંત ફાયદાકારક હોય છે.

21-એવું કહેવાય છે કે સવારનો સમય બહુ જ ફ્રેશ અને ખાસ હોય છે. જેથી સવારે વહેલાં ઉઠવું અને તમને જે ગમે તે કાર્ય કરવું. ચ્હા પીવી, વોક, વર્કઆઉટ કઈપણ કરી શકો છો.

22- આઠ કલાકની ઉંઘ લેવી. દિવસભર કામ અને તણાવગ્રસ્ત લાઈફમાંથી ઓછામાં ઓછા 8 કલાકની ઉંઘ તો લેવી જ જોઈએ. સંશોધન પ્રમાણે આઠ કલાકની ઉંઘ લેવાથી તણાવમાં ઘટાડો થાય છે.

24-જો સ્નાન કરતી વખતે તમારે ગીત ગાવાની આદત છે તો રોજ ગાવું જોઈએ. એક સંશોધનમાં જાણવા મળ્યું છે કે જે લોકો સવારે ઉઠીને અથવા તો સ્નાન કરતી વખતે ગીત ગાય છે તેમનો મૂડ સારો રહે છે. તેનાથી તમારું ઉત્સાહ અને ધ્યાન બરકરાર રહે છે અને હેલ્થ સારી રહે છે.

25-તમારી પસંદગીની કવિતા કે શાયરી તમારે ગાવી જોઈએ. આનાથી તમારું દિલ હેલ્થી રહે છે. એવું એક જર્મન રિસર્ચમાં સાબિત થયું છે.

સાભાર- સૌજન્ય :  દિવ્ય ભાસ્કર.કોમ 

( 556 ) What Is Ebola Virus?- ઇબોલા રોગ વિષે જાણો અને જાણ કરો.

આજકાલ બધાં સમાચાર માધ્યમોમાં જીવલેણ રોગ ઇબોલા ની બોલબાલા છે .

To date, there have been more than 9,200 reported Ebola cases in West Africa,

with more than 4,500 deaths.

અમેરિકામાં પણ આ રોગે પગ પેસારો કર્યો છે અને એક વ્યક્તિનું મોત થઇ ચુક્યું છે અને એક વ્યક્તિ

સારવાર હેઠળ છે .કમનશીબે આ રોગના અટકાવ માટે હજુ સુધી કોઈ રસી શોધાઈ નથી .

આ રોગ વિષે નીચે અંગ્રેજીમાં આપેલી માહિતી વાંચો, વિચારો અને જનહિત માટે એનો પ્રસાર કરવા

માટે સૂચન છે .

આ રોગ વિશેની નીચેની ફરતી ટપાલ મને ઈ-મેલમાં મોકલવા માટે શ્રી સુરેશ જાનીનો આભાર .

વિનોદ પટેલ

================================

What Is Ebola Virus?ઇબોલા રોગ વિષે માહિતી .

There is currently an Ebola outbreak putting all of us at risk. Please help to educate all by sending this message to all your contacts.

What is Ebola?

It’s a virus that attacks a person’s blood system: Ebola is what scientists call a hemorrhagic fever – it operates by making its victims bleed from almost anywhere on their body. Usually victims bleed to death.
Ebola is highly contagious; Being transmitted via contact with body fluids such as blood, sweat, saliva, semen or other body discharges.
Ebola is however NOT AN AIRBORNE VIRUS! EXTREMELY deadly: About 90% of people that catch Ebola will die from it. It’s one of the deadliest diseases in the world, killing in just a few weeks.
Untreatable (no cure): Ebola has no known treatment or cure. Victims are usually treated for symptoms with the faint hope that they recover.
How Do I Know Someone has Ebola? ∙Fever ∙Headache ∙Diarrhoea ∙Vomiting ∙Weakness ∙Joint Muscle pains ∙Stomach Pain ∙Lack of Appetite
Protect Yourself: ∙Wash Your Hands with Soap. Do this a lot. You can also use a good hand sanitizer. Avoid unnecessary physical contact with people.

■Restrict yourself to food you prepared yourself.
■Disinfect Your Surroundings. The virus cannot survive disinfectants, heat, direct sunlight, detergents and soaps.Clean up: ∙Fumigate if you have Pests. ∙Rodents can be carriers of Ebola. ∙Fumigate your environment dispose off the carcasses properly! ∙Dead bodies CAN still transmit Ebola. ∙Don’t touch them without protective gear or better yet avoid them altogether.

Protect Yourself: ∙Use protective gear if you must care or go near someone you suspect has Ebola.
Report: ∙Report any suspicious symptoms in yourself or anyone else IMMEDIATELY.

 ======================

President Obama: What You Need to Know About Ebola

Pl. click on this link and read 

http://www.whitehouse.gov/ebola-response?utm_source=email&utm_medium=email&utm_content=email383-text1&utm_campaign=ebola

 

( 490 ) Reduce risks of falling — Simple Tips to Prevent Falls

Increased Risk of Fall Accident Begins

at Age 40

Simple Tips to Prevent Falls

by: Junji Takano

One of the main health concerns of elderly people is falling, which is often related to poor balance. In fact, many studies show that people begin to have balance problems starting at the age of 40 years.

The older you get, the weaker your physical body and sensory abilities will be, which are all factors in having poor balance.

Falling Accidents

In Japan, more than 7,000 people a year die from falling accidents, which already exceeds the number of traffic accidents.

In this article, we’ll examine in more details the cause of falling and why you lose balance as you age.

Test Your Balance by Standing on One Leg

You can determine how good your balance is by measuring the length of time that you can stand on one leg.

How to Stand on One Leg

The following table shows the average balance time by age group in a study conducted at a Japanese health institute.

Average time with eyes open

20-39 years old: 110 seconds
40-49: 64 seconds
50-59: 36 seconds
60-69: 25 seconds

Average time with eyes closed

20-39 years old: 12 seconds
40-49: 7 seconds
50-59: 5 seconds
60-69: less than 3 seconds

If your balance time is below average, then you’ll have higher risk of falls, or slipping and tripping accidents.

In the above study, women tend to lose their balance more than men but only by a small margin (1-2%). From this study, it is also evident that there’s a sudden significant decrease in the ability to maintain balance among middle-aged people (40 years and above).

Please take note that the numbers stated above are only average. There are people who were able to maintain balance much longer, and there are also those who were only able to maintain their balance at much shorter time regardless of age and gender. The reason why they vary is explained further below.

The Soles of Your Feet Have Sensors

The skins all throughout your body have significant amount of tiny pressure sensors or mechanoreceptors. Some areas have few pressure sensors, while other areas have thousands, like on the soles of your feet.

Pressure Sensors or Mechanoreceptors on the soles of the feet

The pressure sensors on the foot soles provide information to your brain to help balance your body. As you get older, the sensors will get weaker and your foot sole lose sensitivity. But there are also other factors that can lead to weaker pressure sensors.

Poor Blood Circulation Can Disrupt the Pressure Sensors

In our study, people are almost twice as likely to be in a fall accident caused by poor blood circulation.

This can be simulated by soaking your feet into ice cold water for about 3 minutes. Because of the cold temperature, the pressure sensors on the foot sole begin to lose sensitivity.

Pay Attention to Your Forward-Moving Foot

If your forward-moving foot hit something, your body will be off-balance causing you to fall or trip.

Well, it’s a matter of common sense to always have your eyes on path and watch where you are going. Remember the old adages – “Prevention is better than cure”, “An ounce of prevention is worth a pound of cure”, “Look before you leap”, etc.?

But that’s not the only problem. Here are the other two major reasons why you stumble while walking.

1. Your forward-moving foot is pointed down.

If your foot is pointed down while making a step, then you are more prone to falling. To avoid this, your forefoot or toes should be flexed upwards as shown on the image below.

Flex Your Toes Upward while Walking

2. You walk like a pendulum.

The height of your step can greatly increase your risk of falling. To prevent this, your forward-moving foot must be higher off the ground (at least 5 cm) while the knee is raised high as shown on the image below.

Proper Height of Foot When Making a Step

Actually, all the mechanoreceptors located throughout your body as well as the soles of your feet are sending information to the brain that include muscle contractions and joint angles.

When this information is not transmitted well to your brain, which happens as you get older, then the movement will get weak or ineffective making it hard for you to maintain your foot higher off the ground.

How to Prevent Yourself from a Fall, Trip, or Slip

1. Keep Your House Clean

There are a lot of things in your house that can contribute to clutters that can cause you to trip or fall. Always make sure to put away or store properly all personal belongings and other unnecessary things even if it is only a newspaper, remote control, and laundries scattered on the floor or carpet.

2. Stretch Your Feet and Ankles

Feet Exercise
Toe Exercise

You might think that your feet do not need exercise or stretching compared to other parts of your body, but in reality, feet stretching exercise can really help your feet maintain balance.

3. Keep Your House Warm and Ensure Adequate Lighting

Cold muscles and pressure sensors work less well and are less responsive to signals. A decreased temperature will also cause your muscles to have less strength and less flexible, which can lead to accidents.

Always try to keep your house warm or wear proper clothes and footwear, especially during winter. Since most falls occur indoors, make sure your house has adequate lighting.

About the Author:

Junji Takano is a Japanese health researcher involved in investigating the cause of many dreadful diseases. In 1968, he invented PYRO-ENERGEN, the only electrostatic therapy machine that effectively eradicates viral diseases, cancer, and diseases of unknown cause.
Click here to find out more: http://www.pyroenergen.com/
 

================================================

SOURCE- http://www.pyroenergen.com/articles12/fall-accident.htm

————————————————————

 

 

( 458 ) એક ચમચી મેથી, અનેક રોગોમાં થશે લાભ ………..( સંકલિત )

 

રોજ આ રીતે ખાઓ એક ચમચી મેથી,અનેક રોગોમાં થશે લાભ

Methiમેથી એક અત્યંત ગુણકારી શાક માનવામાં આવે છે. પરંતુ માત્ર મેથીની ભાજી જ નહીં તેના બીયા પણ એટલા જ ગુણકારી છે. સમગ્ર ભારતમાં મેથી દાણાનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે કરવામાં આવે જ છે. મેથી દાણા એનીમિયા એટલે કે લોહીની ઉણપના દર્દીઓ માટે બહુ ફાયદાકારક હોય છે. આ સાથે મેથી દાણા અણમોલ ઔષધીય ગુણોથી સભર હોય છે. તે કોલેસ્ટ્રોલ અને ડાયાબિટીસના રોગીઓ માટે અમૃત સમાન માનવામાં આવે છે. જેથી આજે અમે તમને મેથી દાણાના અઢળક ફાયદા વિશે જણાવીશું.

– સાઈટિકા અને પીઠના દુખાવામાં એક ગ્રામ મેથી દાણાનું પાવડર અને સુંઠનું પાવડર નવશેકા પાણી સાથે દિવસમાં બે-ત્રણવાર લેવું ફાયદાકારક હોય છે અને દુખાવામાં રાહત મળે છે.

– મેથીને ઘીમાં સેકીને એનો લોટ બનાવવો. પછી એના લાડુ બનાવી રોજ એક લાડુ ખાવો. આઠ-દસ દિવસમાં જ વાયુને કારણે થતી હાથ-પગની પીડામાં લાભ થશે.

– મેથી દાણાનું લેપ વાળમાં લગાવવાથી વાળ મજબૂત થાય છે, ખોડો દૂર થાય છે અને વાળ ખરવાની સમસ્યાથી છુટકારો મળે છે. મેથી દાણાને આખી રાત નારિયેળના ગરમ તેલમાં પલાળી રાખી સવારે આ તેલથી માથામાં મસાજ કરવાથી ફાયદો થાય છે. વાળની સમસ્યાઓ દૂર થાય છે.

– ગરમીમાં લૂ લાગે ત્યારે મેથીની સૂકવેલી ભાજીને ઠંડાં પાણીમાં પલાળીને રાખવી. સારી રીતે પલળી જાય ત્યારે મસળીને, ગાળીને તે પાણી પીવાથી લાભ થાય છે.

ડાયાબિટીસ અને મેથી 

– ડાયાબિટીસથી બચવા માટે દરરોજ સવારે એક નાની ચમચી મેથી દાણાનું પાવડર પાણી સાથે લેવું. એક ચમચી મેથી દાણા એક કપ પાણીમાં આખી રાત પલાળી સવારે ગાળી તે પાણી પીવાથી ડાયાબિટિસના દર્દીઓને આરામ મળે છે.

-ડાયાબિટીસમાં પેશાબ સાથે જતી સાકર (ગ્લુકોઝ)નું પ્રમાણ ઘટાડવાનો મેથીમાં (કડવી હોવાથી) ખાસ ગુણ રહેલો છે. ડાયાબિટીસના દર્દીએ બે ચમચી મેથી રોજ રાત્રે પાણીમાં પલાળી રાખી, સવારે ખૂબ મસળીને, ગાળી લઈ

એકાદ મહિના સુધી એ ગાળેલું પાણી રોજ સવારે પીવું. આ ઉપચારથી મૂત્રમાં જતી સાકરનું પ્રમાણ ઓછું થાય છે.

ડાયાબિટીસના રોગીએ આ સરળ અને સાદો ઉપચાર ધીરજ રાખી કરવા જેવો છે.

– રોજ સવારે એકથી ત્રણ ગ્રામ મેથી દાણા પાણીમાં પલાળી ચાવીને ખાવાથી સાંધામાં દુખાવો નથી થતો અને સાંધા મજબૂત થાય છે. આનાથી સાંધા અને સ્નાયુઓના દુખાવામાં પણ આરામ મળે છે.

-રોજ સવાર સાંજ 1-1 ગ્રામ મેથીના દાણા પાણી સાથે ગળી જવાથી ધૂંટણ તથા હાડકાંના સાંધાઓ મજબૂત

થાય છે. વાયુના રોગો થતા નથી, ડાયાબિટીસ અને લોહીનું ઊંચું દબાણ પણ થતું નથી. શરીર સ્વસ્થ રહે છે તથા સ્થૂળતા વધતી નથી.

– અપચો, કબજિયાતની સમસ્યા હોય તો અડધી ચમચી મેથી દાણા પાણી સાથે સવાર-સાંજ ગળવાથી કબજિયાતની સમસ્યા દૂર થાય છે.

-સ્ત્રીઓના શ્વેતપ્રદર (સફેદ પાણી પડતું હોય તે) માં મેથીનું સેવન લાભકારક છે. સુવાવડ પછી ઘણી સ્ત્રીઓને

પ્રદરની ફરિયાદ કાયમ માટે ઘર કરી જાય છે. એમાં અડધી ચમચી જેટલું મેથીનું ચૂર્ણ થોડા ગોળ અને ઘી સાથે મેળવીને સવાર-સાંજ લેવાથી સારો લાભ થાય છે. સાથે સાથે કપડાની લંબગોળ પોટલીમાં મેથીનું ચૂર્ણ ભરીને યોનિમાર્ગમાં ધારણ કરવાથી ઝડપથી ફાયદો થાય છે. મેથીના સેવનથી ગર્ભાશય સંકોચાય છે અને શરીર ધોવાતું અટકે છે. વળી તે વાયુશામક હોવાથી કમરનો દુખાવો અને પગની કળતરને પણ દૂર કરે છે.

– હાઈ બ્લડપ્રેશરમાં 5-5 ગ્રામ મેથી અને સોયાના દાણા પીસીને સવાર-સાંજ પાણી સાથે લેવું ફાયદાકારક હોય છે.

આદુવાળી મેથીનું શાક ખાવાથી લો બ્લડપ્રેશરમાં ફાયદો થાય છે.

-મેથી વાયુને દૂર કરે છે. ભૂખ લગાડે છે, પાચનશક્તિ વધારે છે અને શરીરને પુષ્ટ કરે છે. ખીચડીમાં મેથી નાંખી શકાય, વઘારમાં એ વાપરી શકાય. મેથીનો સંભારો કરીને પણ રોજ લઈ શકાય. કોઈ પણ રીતે આહારમાં મેથીનો ઉપયોગ જરૂરથી કરવો જોઈએ.

– મેથી અરુચિ, ઊલટી, ઉધરસ, વાતરક્ત, વાયુ, કફ, મસા, કૃમિ તથા ક્ષયનો નાશ કરે છે. મેથી લોહીને શુદ્ધ પણ શુદ્ધ કરે છે.

-મેથી પેટની તકલીફોનું ઉત્તમ ઔષધ છે. વાયુ, મોળ, ઊબકા, આફરો, ખાટા ઘચરકા, વધારે પડતા ઓડકાર, પેટમાં ઝીણી ચૂંક, બંધાયા વગરનો પાતળો ઝાડો એ બધા ઉપદ્રવમાં આ સરળ ઘરગથ્થુ ઉપચાર કરવો. બે ચમચી મેથી અને બે ચમચી સુવા એ બંને અધકચરા શેકીને ચૂર્ણ કરી લેવું. સવાર-સાંજ એક-એક ચમચી જેટલું આ ચૂર્ણ ફાકી, ચાવીને પેટમાં ઉતારી જવું. ઉપર્યુક્ત બધી તકલીફોમાં ફાયદો થશે.

સૌજન્ય સુ.શ્રી .પ્રજ્ઞા વ્યાસ, નીરવ રવે ….બ્લોગ

————————————————————

મેથી……   કાવ્ય …–સ્વ.નરહરીભાઈ ભટ્ટ.

કડવી તોયે   મને    મીઠી   લાગી,
આ ઢેબરાંમાં મેથી ગુણકારી લાગી !

શાકને દાળમાં,   કઢીના વઘારમાં;
મઘમઘતા   છમકારે  ન્યારી લાગી !….આ.

મેથીના લાડુ ને મેથીનો પાક ખાઈ,
નરવી,  શીયાળામાં   સારી    લાગી !…..આ.

પાચન વધારતી ને ભુખને જગાડતી;
આંગળીઓને    ચટાડનારી    લાગી !……આ.

ઢીંકણ ને કેડનો, એડી,  ખભાનો,

વાયુ, આમ, ઝટ મટાડનારી લાગી……..આ.

હૃદય-બળ આપે, ઉલટી, શુળ દાબે,
મુખમાં   સુગંધ   આપનારી  લાગી……..આ.

મેથીને રીંગણાંનું શાક, જે શીયાળામાં-
ઉંધીયાને પણ ભુલાવનારી લાગી !….આ.

સુંઠ ને દીવેલ સંગ મેથીનો ઉકાળો,
આમવાતને   તો કટારી   લાગી !!…….આ.

જીર્ણજ્વર, વીષમજ્વર કાઢીને જંપતી,
કાયાને નરવી    કરનારી લાગી………આ.

એના હજાર ગુણ જાણે લે લોર્ડજી !
ચોપડી  એની   ચમત્કારી લાગી !

આ મેથી મને ગુણકારી લાગી !

—————————-

સૌજન્ય- શ્રી જુગલ કિશોર વ્યાસ ….નેટ ગુર્જરી બ્લોગ