વિનોદ વિહાર

ગુજરાતી ગદ્ય-પદ્ય સર્જનની આનંદ યાત્રા

Tag Archives: Who is rich -poor

( 792 ) Who is Rich….. Who is Poor ?

Courtesy -Mr.Yogesh Kanakia -From his e-mail